Informacja o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w szkoleniu pt.: „Jak zdobyć klienta zagranicznego w dobie pandemii, czyli prospecting w nowych czasach”.

I. Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.
III. Cele i podstawy przetwarzania:
Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu odbycia szkolenia on-line pt.: „Jak zdobyć klienta zagranicznego w dobie pandemii, czyli prospecting w nowych czasach”.
IV. Kategorie przetwarzanych danych:
Imię i nazwisko, adres e-mail
V. Odbiorca danych:
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, wykonująca usługę szkoleniową na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Powierzone zostaną następujące dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres e-mail uczestników szkolenia.
VI. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres: do końca roku 2026.
VII. Przysługujące Państwu prawa:
a) dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu realizacji wymienionych praw, prosimy aby Państwo zgłosili przysługujące żądanie Inspektorowi Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe znajdą Państwo przewidziane ku temu procedury.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa danych jest warunkiem otrzymania usługi szkoleniowej. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie odmową świadczenia usługi.

Informacja o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w związku
z wyrażeniem zgody na otrzymywania CIiTT UWM w Olsztynie wiadomości e-mail
z informacjami odnośnie realizowanych działań i organizowanych wydarzeń.

I. Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.
III. Cele i podstawy przetwarzania:
Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania wiadomości e-mail z informacjami odnośnie realizowanych działań
i organizowanych wydarzeń.
IV. Kategorie przetwarzanych danych:
Adres e-mail
V. Odbiorca danych:
Bez Państwa zgody, dane osobowe nie zostaną udostępnione żadnemu odbiorcy danych.
VI. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, jednak nie dłużej niż do czasu wypisania się z niego.
VII. Przysługujące Państwu prawa:
a) dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu realizacji wymienionych praw, prosimy aby Państwo zgłosili przysługujące żądanie Inspektorowi Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe znajdą Państwo przewidziane ku temu procedury.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa danych jest warunkiem otrzymania usługi. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie odmową świadczenia usługi.

CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo rozwoju

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju

w ramach usług doradczych w zakresie innowacji